Call

 

S

S

T

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

l

r

l

r

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenkeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

Kamerenèn Donna I

Sangban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

Doundoun (with starting point for the song)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ééé....

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

Doundoun variatie 1 (with two bell options)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

 

x

 

Doundoun variatie 2 (with two bell options)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

Doundoun echauffemnent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

Doundoun echauffement ending

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

 

 

Break for all drums

 

T

 

T

T

 

T

T

 

 

T

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerenèn Donna II

Sangban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

Doundoun (with starting point for the song)

 

 ééé....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

Sangban echauffement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x